ապացոյց


ապացոյց
ապացոյց

Dasnabedian 1995: 416

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 14,29
preuve

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՊԱՑՈՅՑ — (ցուցի, ից.) NBH 1 0274 Chronological Sequence: 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. ԱՊԱՑՈՅՑ ἁπόδειξις demonstratio որ եւ ԱՊԱՑՈՒՑՈՒԹԻՒՆ. որպէս թէ Բացացուցութիւն. յայտնի ցոյց բանաւոր եւ իմաստասիրական. հաւաստիք. փաստ. տարացոյց. հաստատութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՅԱՆԴԻՄԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0325 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 14c գ. ἕλεγχος, ἕλεγξις, ἑλεγμός coargutio, increpatio, correptio, convictio. Կշտամբութիւն, խրատ. սաստ. յաղթահարումն. *Դատապարտք եղեն յանդիմանութեանց: Յանդիմանութեանց իմոց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՊԱՍՈՎԹ — ( ) NBH 1 0273 Chronological Sequence: 7c գ. ἁπόδειξις demonstratio, specimen (Լծ. եւ իտալ. abbozzo ) Ապացոյց, տարացոյց, օրինակ. *Գերադրական եւ իմանալի տնկագործութեանն խորհրդոյն ապասովթ: Զքրիստոսի փրկութեանն ապասովթ խորհուրդ. Թէոդոր. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՊԱՑՈՒՑԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0275 Chronological Sequence: 6c, 13c ա. ἁποδεικτικός demonstrativus Ուր կայցէ ապացոյց իմաստասիրական, կամ տարացոյց եւ յարացոյց յայտարար. ... *Զխորհուրդս մտածութեանս այսորիկ տրամաբանականքն կոչեն ապացուցական բազմօք հինգերորդ. Փիլ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՊԱՑՈՒՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0275 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c Տ. ԱՊԱՑՈՅՑ. *Առնու զսկզբունս, որ պէտս ունին ապացուցութեան: Որ հանրականաւն զմասնականսն հաւատարմացուցանէ, ամենայն իրօք ճշմարիտ է, եւ նա է իսկապէս յեղանակ ապացուցութեան: *Սկիզբն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՊՕՏԻՔՍ — (տքսի.) NBH 2 1045 Chronological Sequence: 12c ԱՊՕՏԻՔՍ (գրեալ ԱՊԱՒՏԻՔՍ.) Բառ յն. ἁπόδειξις demonstratio. ապացոյց. կամ ὐπόδειξις, ὐποθήκη hypotheca, obligatio, pignus. Ենթադրութիւն պարտաւորիչ. դրաւականութիւն. մուրհակ. *Կրկին ըստ չափոյն ուրացողն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՑԵՐԵՒՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 475 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 10c, 12c գ. ἁπόδειξις comprobatio, demonstratio Բացերեւ ցուցումն. ցուցակութիւն. ցոյց. ապացոյց. յայտնութիւն. յայտ յանդիմանութիւն. *Զկնի յոլով եւ բազմապատիկ իրաց հզօրագոյն բացերեւութեան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԸՆԾԱՅՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0779 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 12c, 13c, 14c գ. προσαγωγή accessus πάρεξις exhibitio ἁπόδειξις, ἕλεγχος argumentum Մատուցանելն, եւ մատչելն. տըւչութիւն. յանդիման կացուցումն. ցուցակութիւն. ապացոյց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՆԴԷՍ — (դիսի, ից.) NBH 2 0042 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. ἕνδειξις, δοκίμιον, ἑπίδειξις probatio, experientia, argumentum. (իբր Համայն, Տես, տեսիլ, կամ հանումն ʼի տես. լծ. եւ յն. էնտիծիս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0056 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 14c գ. στάσις, βεβαίωσις, στήρυγμα , κραταίωσις, ὐπόστασις statio, confirmatio, firmitas, fulcimentum, subsistentia, substantia եւն. Հաստատ կամ հաստատունն գոլ. հաստատելն եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՒԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0073 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 12c գ. ՀԱՒԱՆՈՒԹԻՒՆ πειθώ, πεῖσις, αἴρεσις , εὕνοια, ὀμόνοια, γνώμη, βουλή persuasio, electio, benevolentia, consensus, sententia, consilium եւն. որ եւ ՀԱՒԱՆ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.